Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
janila
23:17
oreno
23:17
knwk
23:16
knwk
23:16
playinglove
23:16
Na­wet gwiaz­dy płaczą ra­zem z tym, kto płacze w nocy.
— Talmud
satrianna
23:16
1603 3ce8 480
simplesound
23:15
1587 3459 480
playinglove
23:13
Może się wydarzyć wszystko, bo wszystko się wydarza.
— Marcin Świetlicki
zimnakaszamanna
23:12
Ziarna miłości i nienawiści nie odsiejesz tym samym sitem.
— Munniz d'Arc
paulinatom
23:11
sensualsirens
23:11
1396 f1a7 480
swissfondue
23:10
1395 bf90 480
swissfondue
23:09
1392 2164
swissfondue
23:09
1391 2a62 480
swissfondue
23:08
1389 696c
swissfondue
23:08
1376 450c
swissfondue
23:08
1375 a450
playinglove
23:07
Kaleczą się i dręczą 
milczeniem i słowami 
jakby mieli przed sobą 
jeszcze jedno życie 

czynią tak 
jakby zapomnieli 
że ich ciała 
są skłonne do śmierci 
że wnętrze człowieka 
łatwo ulega zniszczeniu 

bezwzględni dla siebie 
są słabsi 
od roślin i zwierząt 
może ich zabić słowo 
uśmiech spojrzenie
— Tadeusz Różewicz. [*]
swissfondue
23:07
1367 a959
21:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.